XXIII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2020-12-30, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

5.Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sucha na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Nowa S...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyk...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

10.Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania p...)

13.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

14.Wolne wnioski i zapytania.

15.Zakończenie obrad sesji.