XXVII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2021-06-28, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.)

4.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Nowa Sucha za 2020 i debata nad Raportem.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

6.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok.

7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

8.Sprawozdanie z działalności i wykorzystania przyznanych środków z budżetu gminy w 2020 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

9.Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020 rok.

10.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2020 rok.

11.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020 z tytułu wykonania budżetu.

12.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/167/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 marca 2021 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

22.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

23.Wolne wnioski i zapytania.

24.Zakończenie obrad sesji.