XXIX Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2021-10-01, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

4.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

5.Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVI/214/2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Sucha w roku szkolnym 2021/2022.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego " Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w perspektywie 2021-2027.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Nowa Sucha" oraz tytułu "Zasłużony dla Gminy Nowa Sucha".

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Nowa Sucha.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha.

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sucha na lata 2021- 2027".

17.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.

18.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Zakończenie obrad sesji.