XXXI Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2021-11-26, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.)

4.Przyjecie protokołu z XXX sesji.

Głosowanie (Przyjecie protokołu z XXX sesji.)

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowa Sucha w roku szkolnym 2020/2021.

6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, kierowników jednostek i dyrektorów szkół za 2020 rok.

7.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

10.Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na rok 2022.

Głosowanie (Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/191/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet radnym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyzna...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Reg...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie opadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

19.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

20.Wolne wnioski i zapytania.

21.Zakończenie obrad sesji.