XXXIII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2021-12-29, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.)

4.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.)

5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

6.Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sucha na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Nowa S...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyk...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nowa Sucha" na lata 2022-2028".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "St...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

14.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

15.Wolne wnioski i zapytania.

16.Zakończenie obrad sesji.