XXXV Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2022-01-28, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.)

4.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nie...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reg...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzeniu aktów prawa miejscowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

14.Wolne wnioski i zapytania.

15.Zakończenie obrad sesji.