XXXVIII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2022-06-23, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.)

4.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Nowa Sucha za 2021 rok i debata nad Raportem.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

6.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok.

7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.

8.Sprawozdanie z działalności i wykorzystania przyznanych środków z budżetu gminy w 2021 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2021 rok.

10.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2021 rok.

11.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021 z tytułu wykonania budżetu.

12.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Gminn...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rybno a Gminą Nowa Sucha w przedmiocie powierzenia Gminie Rybno realizacji zadania publicznego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Stary Dębsk.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

24.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

25.Wolne wnioski i zapytania.

26.Zakończenie obrad sesji.