XLI Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2022-11-25, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XL sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XL sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2022-2032.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

7.Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na rok 2023.

Głosowanie (Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Gminn...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia spr...)

15.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Zakończenie obrad sesji.