XLII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2022-12-28, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XLI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLI sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

5.Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sucha na rok 2023.

Głosowanie (Wniosek formalny p. Łukasza Ziębińskiego...)Głosowanie (Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Nowa...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyk...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

12.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

13.Wolne wnioski i zapytania.

14..Zakończenie obrad sesji.