XLIII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2023-01-31, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XLII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLII sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określania zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia gó...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej...)

14.Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-Budżetowej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-...)

15.Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarczej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarcz...)

16.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

17.Wolne wnioski i zapytania.

18.Zakończenie obrad sesji.