XLVII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2023-06-29, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjecie protokołu z XLVI sesji.

Głosowanie (Przyjecie protokołu z XLVI sesji.)

4.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha i rozstrzygnięcie o sposobie uwag wniesionych do projektu Studium.

5.Głosowanie w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy zgody na przeprowadzenie zbiorczego głosowania nad rozpatrzeniem uwag złożonych podczas pięciu wyłożeń Studium, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Nowa Sucha, które były już rozpatrywane przez Radę Gminy Nowa Sucha podczas sesji w dniu 19 października 2021 r. oraz w dniu 24 marca 2023 r., na których podejmowano poprzednie uchwały w sprawie Studium Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyrażenia przez Rad...)

6.Głosowanie w sprawie nie uwzględnienia wszystkich uwag złożonych do projektu Studium, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie nie uwzględnienia w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)

8.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Nowa Sucha za 2022 rok i debata nad Raportem.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

10.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.

11.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

12.Sprawozdanie z działalności i wykorzystania przyznanych środków z budżetu gminy w 2022 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

13.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Spr...)

15.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2022 rok.

16.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2022 z tytułu wykonania budżetu.

17.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Suchej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Gminn...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

26.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

27.Wolne wnioski i zapytania.

28.Zakończenie obrad sesji