XLVIII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2023-09-07, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nowa Sucha i sposobu jej rozliczania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sucha, obejmującego część obrębów: Kazimierzów, Kurdwanów, Nowy Białynin, Stary Dębsk i Stary Kozłów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie obrad sesji.