VI sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2019-03-22, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Złożenie ślubowania przez sołtysów.

4.Przyjęcie protokołu z IV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV sesji.)

5.Przyjecie protokołu z V sesji.

Głosowanie (Przyjecie protokołu z V sesji.)

6.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gm...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "P...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

18.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Zakończenie obrad VI sesji.