VIII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2019-05-31, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tyg...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/69/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/75/2019 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/77/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

12.Wolne wnioski i zapytania.

13.Zakończenie obrad sesji.