IX Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2019-06-28, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII sesji.)

4.Przedstawienie Raportu o stanie gminy za 2018 rok i debata nad Raportem.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

6.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.

7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

8.Sprawozdanie z działalności i wykorzystania przyznanych środków z budżetu gminy w 2018 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok.

10.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2018 rok.

11.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu.

12.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad udziela...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

17.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/65/2019 z dnia 8.02.2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/58/2019 z dnia 25.01.2019r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

23.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

24.Wolne wnioski i zapytania.

25.Zakończenie obrad sesji.