XII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2019-11-14, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XI sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, kierowników jednostek i dyrektorów szkół za 2018 rok.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowa Sucha w roku szkolnym 2018/2019.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen...)

9.Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na rok 2020.

Głosowanie (Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Reg...)

14.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

15.Wolne wnioski i zapytania.

16.Zakończenie obrad sesji.