XV Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2019-12-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XII sesji.)

4.Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIII sesji.)

5.Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIV sesji.)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyk...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Sucha w roku szkolnym 2019/2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

18.Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Głosowanie (Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami w gminie Nowa Sucha oraz potrzeby pilnych zmian ustawowych dot. gospodarki odpadami.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trudnej sytua...)

20.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

21.Wolne wnioski i zapytania.

22.Zakończenie obrad sesji.