XVI Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2020-03-20, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XV sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/136/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nier...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

12.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej...)

13.Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-Budżetowej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-...)

14.Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarczej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarcz...)

15.Informacja Wójta Gminy z okresu miedzy sesjami.

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Zakończenie obrad sesji.