XVIII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2020-06-26, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVII sesji.)

4.Przedstawienie Raportu o stanie gminy za 2019 rok i debata nad Raportem.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

6.Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2019 rok.

7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.

8.Sprawozdanie z działalności i wykorzystania przyznanych środków z budżetu gminy w 2019 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2019 rok.

10.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok.

11.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019 z tytułu wykonania budżetu.

12.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Sucha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

16.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Nowa Sucha do roku 2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wie...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy w Nowej Suchej Nr XVII/148/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi oraz w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia od...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania p...)

20.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

21.Wolne wnioski i zapytania.

22.Zakończenie obrad sesji.