XXI Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2020-10-30, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XX sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XX sesji.)

4.Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym informacja o realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowa Sucha w roku szkolnym 2019/2020.

6.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, kierowników jednostek i dyrektorów szkół za 2019 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/136/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy w Nowej Suchej dotyczącego ustawy o ochronie zwierząt, tzw. "Piątka dla zwierząt".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sta...)

13.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

14.Wolne wnioski i zapytania.

15.Zakończenie obrad sesji.